Самые продаваемые

Lietotāju noteikumi


Lietotājs – fiziskā vai juridiskā persona, kura lieto resursu Talumala.com personīgiem vai komerciāliem mērķiem. Lietotāju noteikumi regulē vienošanās starp Lietotāju un interneta servisa Talumala.com Administrāciju (tālāk tekstā – Administrācija), kas attiecas uz interneta resursa izmantošanu.

1. Termini un definīcijas

Šajā sadaļā tiek noteikti termini un to definīcijas, kuri tiks izmantoti Lietotāju noteikumos.

Interneta – serviss Talumala.com ir resurss, kurš apvieno sevī sociālā tīkla un interneta veikala funkcijas, kuri paredzēti plašai sabiedrības daļai.

Lietotājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura piereģistrējās portālā Talumala.com, piekrīt šiem Lietotāju noteikumiem un lieto Talumala.com saviem mērķiem.

Lietotāja reģistrācijas dati – informācijas kopums (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts utt.), kas ļauj identificēt Lietotāja resursa Talumalu.com izmantošanas laikā. Reģistrēšanas datus veido pats Lietotājs.

2.  Interneta resurss Talumala.com un to lietošana

Saskaņā ar šiem Lietotāju noteikumiem, Administrācija piedāvā Lietotājam iespēju bezmaksas lietot resursu Talumala.com tādā kārtībā, kādus to paredz Lietotāju noteikumi. Lietotājam arī ir iespēja par maksu izmantot citus resursa Talumala.com iespējas, kuri tiek aprakstīti Pielikumā, kas ir šo Lietotāju noteikumu neatņemamā sastāvdaļa.

3. Lietotāja tiesības un pienākumi

Portāla Talumala.com Lietotājs ir tiesīgs izmantot to sekojošiem mērķiem:

 • Lai dabūtu noderīgu informāciju,
 • Pieskarties skaistuma pasaulei,   
 • Sarunāties ar domubiedriem, dabūt atbildes uz saviem jautājumiem,
 • Popularizēt savus produktus un pakalpojumus,
 • Parādīt pasaulei savu daiļradi,
 • Piedāvāt pārdošanai preces un pakalpojumi,
 • Atrast un nopirkt tas, kas Jums ir nepieciešams.

Portāla Talumala.com Lietotājs apņemaspildīt un ievērot Lietotāju noteikumus, kā arī  jebkurus Papildinājumus tiem.

Lietotājs apņemas sekot līdzi rekomendācijām, kas tiek izklāsts Konfidencialitātes politikā. Lietotājs apņemaspaziņot Administrācijaipar jebkurām viņam zināmām situācijām, kuri potenciāli draud resursa Talumala.com drošai funkcionēšanai.

Lietotājs apņemas nekavējoties paziņot Administrācijai par jebkuru nesankcionētu resursa izmantošanu, kā arī par jebkuras resursu konfidenciālās informācijas noplūdit.sk. Lietotāja paroli resursa piekļuvei. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām līdz brīdim, kad Administrācija saņems Lietotāja paziņojumu par nesankcionētu piekļuvi resursam, izmantojot viņa paroli.

Lietotājam aizliegts izmantot resursu Talumala.com ekstrēmistu materiālu izplatīšanai,  naida un noraidījuma izpausmei kaut-kādā reliģijā, kultūrā, rasē, nacionalitātē, valodā utt., draudu izplatīšana, izmantojot  fizisku vai jebkuru citu vardarbības veidu, kā arī jebkuru citu pretlikumīgu darbību.

UZMANĪBU: Administrācija brīdina, ka gadījumā, kad tiks atklāta pretlikumīga Lietotāju darbība, Administrācija nekavējoties vērsies tiesībaizsardzības aģentūrās ar atbilstošiem iesniegumiem un palīdzēs veidot pierādījuma bāzi tas tālākai izmantošanai attiecīgos juridiskos procesos.

Lietotājs apņemassniegt par sevi tikai patiesu informāciju, nesagrozot to.Pseidonīmu lietošana nav pieļaujama.

Katram Lietotājam drīkst reģistrēties tikai vienu reizi.

Lietotājs apņemasneizmantot resursu Talumala.com jebkuras konfidenciālas vai ar likumu aizsargājamas informācijas izplatīšanu par fiziskām vai juridiskām personām.

Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru darbību vai bezdarbību, kuru rezultātā var tikt aizskarta ar likumu aizsargātās informācijas konfidencialitāte.

Lietotājs apņemasuzmanīgi izmantot resursu Talumala.com, nepieļaujot tā lietošanas procesā kādā tiesību uz intelektuālo īpašumu pārkāpumu.

Lietotājs apņemasneizmantot resursu Talumala.com reklāmas izplatīšanai, izņemot gadījumus, kad tas ir atrunāts ar attiecīgo Pielikumu, kas ir šo noteikumu neatņemamā sastāvdaļa.

Lietotājs apņemasneveikt darbības, kas varētu kaitēt resursa Talumala.com programmas vai aparātu daļai (vīrusa programmu izplatīšana,iekļūšanas serveru tīklā utt.)

4. Administrācijas tiesības un pienākumi

Administrācija saglāba Lietotāju datu konfidencialitāti, saskaņā ar Konfidencialitātes politiku, kas ir Lietotāju noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Administrācija ir tiesīga nobloķēt vai izdzēst Lietotāja profilu gadījumā, ja viņš pārkāpis esošos Lietotāju noteikumus.

UZMANĪBU: Izmantojot Talumala.com resursu, Jūs piekrītat, ka Administrācija ir tiesīga jebkurā gadījumā bez iemeslu paskaidrošanas atteikt jebkuram Lietotājam resursa Talumala.com piekļuvei, nobloķējot vai iznīcinot Lietotāja reģistrēto profilu.  Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šim Lietotāju noteikumu punktam, lūdzam neizmantot Talumala.com resursu.

5. Ekskluzīvās tiesības

Visi izvietoti portālā www.talumala.com objekti, tādi kā programmas nodrošinājums, teksts, grafiskie attēli, dizaina elementi, skripti utt. Ir attiecīgo īpašumtiesību ekskluzīvo tiesību objekti.

Izvietojot ekskluzīvo tiesību objektus interneta portālā www.talumala.com, kuru tiesības pieder Jums, Jūs nododat citiem resursa Lietotājiem šo objektu neekskluzīvās tiesības.   Citi Lietotāji ir tiesīgi skatīties, kopēt vai citā veidā izmantot nekomerciālos nolūkos ekskluzīvo tiesību objektus, kuri pieder Jums. Ekskluzīvo tiesību objekti, pie kuriem var piekļūt Lietotāji, drīkst izmantot tikai nekomerciālos nolūkos, ar nosacījumu visu autora zīmju saglabāšanas, kā arī neizmainītā veidā autora vārda saglabāšanas.

Izvietojot ekskluzīvo tiesību objektus interneta portālā www.talumala.com, Lietotājs pilnvaro Administrāciju tādu objektu kopēšanai lai to publicētu portālā www.talumala.com  un rezerves glabāšanai. 

Interneta – resurss Talumala.com ir atvērts informācijas resurss, kuru izpildīšanu veic Lietotāji. Administrācija neveic iepriekšējās informācijas pārbaudi, ko Lietotāji ievieto interneta portālā Talumala.com vispārējai informācijai un izmantošanai  un nenes atbildību par informācijas uzticamību, kā arī par trešo personu ekskluzīvo tiesību pārkāpumu, kuru var pieļaut Lietotāji.   

Neviens no esošiem Lietotāju noteikumu pantiem, kā arī vairāku pantu kopums, nevar  tikt uzskatīts, kā ekskluzīvo tiesību nodošana, kuras pieder Administrācijai vai kaut-kādam citām personām.

Intelektuālo īpašumu tiesības jebkuram resursa daļas saturam, kurš nav programmas nodrošinājuma sastāvdaļa, bet piekļuve kuram nodrošina resurss Talumala.com, pieder tiesību īpašniekiem uz šo saturu un tiek aizsargāts ar likumdošanu. Lietotājam nav nekādu tiesību to satura izmantošanai.

6. Administrācijas ierobežota atbildība 

Administrācija pastāvīgi atjauno un papildina resursu Talumala, un līdz ar to Administrācija negarantē resursa nepārtraukto darbību, kā arī dota servera kaut-kādu mērķa sasniegšanai vai kaut-kādu rezultāti iegūšanai.

Nekādos apstākļos Administrācija nenes atbildību par iespējamām sekām resursa Talumala.com izmantošanai.

7. Konfidencialitātes politika 

Lietotāju personas datu drošība ir viens no resursa Talumala.comfunkcionēšanas principiem.  Līdz ar to Administrācija ir atbildīga par Lietotāju personas datu aizsardzību sekojošā apmērā:

 • Administrācija uzskata Lietotāja reģistrācijas ierakstu un viņa personīgus datus, kā stingri konfidenciālo informāciju.
 • Administrācija nekādos gadījumos nesniegs Lietotāju personīgus datus trešam personām, bet patur tiesības  izmantot šos datus, kā arī Lietotāja importētus kontaktus resursa Talumala.com popularizēšanai (informēšana par servisu, jauninājumiem utt.).
 • Administrācija veic visas iespējamas darbībai lai tehniski aizsargātu Lietotāju personīgus datus.
 • Administrācija garantē, ka jebkurā brīdī, katrs Lietotājs var pārbaudīt, izmainīt un izdzēst savus datus no resursa Talumala.com.

Jūs piekrītat, ka Administrācija var glabāt Jūsu datus arī pēc tā dzēšanas, ja tas būs nepieciešams nelikumīgas darbības novēršanai.     

Lai pilnīgi dzēstu informāciju par sevi publiskai apskatei, Jums jāizmanto interneta serviss Professionali.ru, kurā ir iespējams nodzēst savu reģistrāciju.  Lai nodzēstu reģistrācijas ierakstu, lūdzu sūtiet savu pieteikumu uz e-pastu: support@talumala.com

Lūdzam sūtīt savus pieprasījumus no e-pasta, kas ir reģistrēts resursā Talumala.com zem Jūsu vārda.  Jūs saņemsiet atbildes uz pieprasījumiem, kuri tika nosūtīti uz support@talumala.com 3 darba dienu laikā no Jūsu vēstules saņemšanas brīža. Вы получите

Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi vai komentāri, kas attiecas uz mūsu politiku vai konfidencialitāti, lūdzam rakstīt mums pa e-pastu: info@talumala.com

8. Nobeigums 

Lietotājs piekrīt, ka visas savstarpējas Lietotāja un Administrācijas attiecības, kas ir uz Lietotāju noteikumu pamata, regulē Latvijas Republikas likumdošana.

Lietotājs piekrīt, ka Administrācija jebkurā brīdī ir tiesīga vienpusīgi mainīt Lietotāju noteikumus.  Resursa Talumala.com  izmantošana pēc Lietotāju noteikumu izmaiņām nozīmē, ka Lietotājs tiem piekrīt.   Подпишитесь на рассылку последних новостей
с этого сайта

Яндекс.Метрика